RÅDGIVNING

Det er ikke alltid hensiktsmessig å ha all fagkompetanse internt, særlig ikke på et så spesielt fagområde som kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. Så enten dette er tilfellet eller det er mangel på kapasitet og erfaring som utløser et behov for rådgivningstjenester, SRC leverer ekstern og uavhengig rådgivningskompetanse.

Det stilles mange krav til kuldeanlegg og varmepumper. Foruten funksjon, er klimavennlighet svært viktig. Det er flere måter å redusere klimaavtrykket på, og disse handler om valg av kuldemedium, energiforbruk, regelmessig vedlikehold, levetid, og gjenbruk av materialer. SRC har kompetanse på teknologi og regelverk og kan utarbeide et solid underlag for en god beslutningsprosess.

Kontakt oss
risiko
F-GASSFORORDNINGEN

HFK (hydrofluorkarboner) -kuldemedier er klimagasser som bidrar til global oppvarming om de slipper ut i atmosfæren. Tette systemer, og forsvarlig håndtering av HFK fra installasjon, bruk og til skroting av kuldeanlegget/varmepumpen, gjør at klimautslipp ikke skal være et problem.

Myndighetenes hjelpemiddel er F-gassforordningen EU nr. 517/2014, som regulerer HFK (hydrofluorkarboner) -kuldemedier i kuldeapparater, kuldeanlegg og varmepumper, samt bruk, resirkulering og destruksjon. I den originale F-gassforordningen er det også en plan for nedfasing av HFK i EU. Denne delen har norske myndigheter tatt ut og erstattet med en egen norsk nedfasingsplan. Generelt kan en si at F-gassforordningen vil føre til at HFK i perioden 2020 til 2030  gradvis vil erstattes av kuldemedier med lavere og lavere klimaavtrykk. Samtidig forventes også en knapphet og prisstigning på HFK med høy GWP etterhvert som mengde tilgjengelig på markedet reduseres.

SRC kjenner F-gassfordningen både fra arbeidet i AREA, den europeiske kuldeentreprenørforeningen, som er en EU kommisjonens faglige rådgivere for F-gassforordningen, og fagstyret i Isovator Sertifisering. SRC tar derfor gjerne i mot henvendelser om F-gassforordningen, enten behovet er informasjon eller rådgivning.

RISIKOVURDERING

Forskrift om håndtering av farlig stoff stiller krav om at trykksatte anlegg skal risikovurderes før de tas i bruk. Dette betyr at alle kuldeanlegg og varmepumper skal risikovurderes uansett kuldemedium. Teknologiskiftet til klimavennlige kuldemedier som enten er brannfarlige, giftige eller opererer under svært høyt arbeidstrykk har  forsterket behovet for en forsvarlig risikovurdering.

Ved oppføring av nytt anlegg, eller endringer i eksisterende, skal det være utført en risikoanalyse som identifiserer de uønskede hendelsene som kan oppstå og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Analysen inngår som del av prosjekteringen og skal oppdateres i forbindelse med installasjon og idriftsettelse.

Som Norges nasjonale ekspert i europeiske arbeidsgrupper for sikkerhetsstandarder, har SRC bred kompetanse og stor kunnskap om risikovurdering av kuldeanlegg og varmepumper, med spisskompetanse på brannfarlige kuldemedier.

KULDEMEDIER

I dag finnes ikke det perfekte kuldemediet lenger, og det store spørsmålet er hvilket kuldemedium en skal velge. Foruten termodynamiske og tekniske egenskaper, må klimavennlighet, sikkerhet, pris, tilgjengelighet, kompetanse og lover og forskrifter tas i betraktning. Ingen valg peker seg ut som det perfekte, det er heller en avveining av mange hensyn som tilslutt bestemmer hvilket kuldemedium som er best egnet for akkurat ditt kuldeanlegg eller varmepumpe.

Hvilket kuldemedium som skal brukes er et av de viktigste valgene en gjør, enten det er snakk om et erstatningskuldemedium (Drop-In/Retrofit) eller nytt anlegg, da dette i høy grad påvirker prosessen, designet og plasseringen av kuldeanlegget eller varmepumpen. SRC har kompetanse  på de fleste typer kuldemedier, både syntetiske og naturlige, og kan sammenstille fordeler og ulemper for hvert av dem.

KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs
gate 6, Bygg M:6
1534 Moss